Privātuma politika

Pārzinis un tā kontaktinformācija

Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA „DPM“ (vienotais reģistrācijas Nr. 40203255240, juridiskā adrese: Jūrmala, Skolas iela 69B - 13, LV-2016 ), kurai pieder interneta veikals www.dpm.lv , turpmāk – „DPM“. DPM kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos: dpm@dpm.lv Izmantojot šo kontaktinformāciju vai vēršoties DPM juridiskajā adresē, var uzdot jautājumu par personas datu apstrādi.


Privātuma politikas mērķis

Privātuma politikas mērķis ir sniegt informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņiem. Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu jeb DPM klientu, piemēram: vārds uzvārds, personas kods, dzīves vietas vai piegādes adrese, personīgais tālruņa numurs, personīgais e-pasts, nodarbošanās, saņemtie pakalpojumi, norēķinu informācija, telefoniskās, elektroniskās komunikācijas informācija un cita informācija, kas attiecināma uz fizisku personu – DPM klientu.


Piemērošanas sfēra

Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz fiziskajām personām jeb datu subjektiem (turpmāk – Klienti):

  • • potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem DPM klientiem un pircējiem
  • • DPM interneta veikala apmeklētājiem

Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā vai vidē Klients sniedz personas datus (DPM internetveikalā, mobilajās aplikācijās, papīra formātā vai elektroniski) un kādās sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti.


Personas datu apstrāde

DPM veic personas datu apstrādi atbilstoši datu apstrādes nolūkiem (mērķiem) un tiesiskiem pamatiem. DPM apstrādā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiskās iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un DPM saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus. Klienta atteikums sniegt DPM personas datus, kas ir obligāti nepieciešami noteikto darbību izpildei, rada šķēršļus Klientam saņemt, bet DPM izpildīt noteiktās darbības, piemēram: nopirkt/pārdot preci DPM interneta veikalā, pasūtīt preces piegādi/piegādāt preci, atgriezt preci, saņemt/atmaksāt pirkuma naudu, saņemt/piešķirt lojalitātes bonusus u.c. Attiecībā uz Klientu DPM var veikt automatizētu lēmumu pieņemšanu, t.i. tādu, kuras pamatā ir tikai automatizēta apstrāde, un kas notiek izmantojot tehnoloģiskus līdzekļus un bez cilvēka līdzdalības. Klients var iebilst automatizētu lēmumu pieņemšanai; tas, atsevišķos gadījumos, var ierobežot Klientu izmantot vai saņemt viņam pieejamas iespējas (piemēram, pieteikt preces atgriešanu un pirkuma naudas atmaksu). Klienta pasūtījumu (pirkumu) kvalitatīvai un ātrai izpildei DPM var pilnvarot trešās personas jeb savus sadarbības partnerus veikt atsevišķas preču piegādes darbības, kā piemēram, pirkto preču sūtīšana, rēķinu izsūtīšanu utml. Ja šo uzdevumu izpildei trešās personas jeb sadarbības partneri apstrādā DPM rīcībā esošos Klienta personas datus, attiecīgas trešās personas vai sadarbības partneri ir uzskatāmi par apstrādātājiem un DPM ir tiesības nodot viņiem uzdevumu izpildei vajadzīgos Klienta personas datus tādā apmērā, kā tas nepieciešams konkrēto darbību veikšanai.